Cuckold

From BDSM- und Sex-Wörterbuch
Jump to navigation Jump to search
C.png

DE.png
DE - "Gehörnter"

Ein Mann, der in einer festen Partnerschaft durch den intimen Kontakt seiner Partnerin mit anderen Männern sexuelle Befriedigung erlangt; er kann dominant, voyeuristisch, masochistisch und/oder devot sein. Der Begriff Cuckold stammt vom englischen Wort für Kuckuck ab und ist die Bezeichnung für einen gehörnten Ehemann. Cuckold- Beziehungen sind häufig in der BDSM-Szene anzutreffen, auch wenn diese Spielart nur ein paar einzelne Aspekte eines dominant/devoten Machtgefälles abdeckt. Dabei leben Cuckold und der (in der Regel) weibliche dominante Part in einer festen Beziehung, wobei dem Cuckold wenige oder gar keine sexuellen Kontakte zu seiner Partnerin zugestanden werden.

EN.png
EN - Cuckold

A man who in a stable partnership achieves sexual satisfaction through the intimate contact of his partner with other men; he can be dominant, voyeuristic, masochistic and/or submissive. The term cuckold comes from the English word for cuckoo and is the name for a horned husband. Cuckold relationships are common in the BDSM scene, although this variety only covers a few aspects of a dominant/devoted power differential. Cuckold and the (usually) female dominant part live in a firm relationship, whereby the cuckold is allowed few or no sexual contacts with his partner.

FR.png
FR - Cocu

Un homme qui, dans une relation stable, obtient une satisfaction sexuelle par le contact intime de sa partenaire avec d'autres hommes ; il peut être dominant, voyeur, masochiste et/ou soumis. Le terme "cocu" vient du mot anglais "cuckoo" et désigne un mari cornu. Les relations de cocutage sont courantes dans le milieu BDSM, bien que cette variété ne couvre que quelques aspects d'un différentiel de pouvoir dominant/défait. Le cocu et la partie dominante (généralement féminine) vivent une relation solide, dans laquelle le cocu n'a que peu ou pas de contacts sexuels avec son partenaire.

ES.png
ES - Cornudo

Un hombre que en una pareja estable alcanza la satisfacción sexual a través del contacto íntimo de su pareja con otros hombres; puede ser dominante, voyeurista, masoquista y/o sumiso. El término cornudo viene de la palabra inglesa para cuco y es el nombre para un marido cornudo. Las relaciones de cornudo son comunes en la escena del BDSM, aunque esta variedad sólo cubre unos pocos aspectos de un diferencial de potencia dominante/desviado. El cornudo y la (generalmente) parte dominante femenina viven en una relación firme, en la que al cornudo se le permiten pocos o ningún contacto sexual con su pareja.

PRT.png
PRT - Cuckold

Um homem que numa parceria estável alcança satisfação sexual através do contacto íntimo do seu parceiro com outros homens; ele pode ser dominante, voyeurista, masoquista e/ou submisso. O termo cuckold vem da palavra inglesa para cuckoo e é o nome para um marido com cornos. As relações de cornos são comuns na cena BDSM, embora esta variedade abranja apenas alguns aspectos de um diferencial de poder dominante/desenvolvido. O corno e a parte (geralmente) dominante feminina vivem numa relação firme, em que o corno tem poucos ou nenhuns contactos sexuais com o seu parceiro.

BR.png
BRA - Cuckold

Um homem que em uma parceria estável alcança satisfação sexual através do contato íntimo de seu parceiro com outros homens; ele pode ser dominante, voyeurista, masoquista e/ou submisso. O termo cuckold vem da palavra inglesa para cuckoo e é o nome para um marido com cornos. Relações cornudo são comuns no cenário BDSM, embora esta variedade abranja apenas alguns aspectos de um diferencial de poder dominante/desenvolvido. O corno e a parte (geralmente) dominante feminina vivem em uma relação firme, na qual o corno tem poucos ou nenhuns contatos sexuais com seu parceiro.

IT.png
IT - Cuckold

Un uomo che in una relazione stabile raggiunge la soddisfazione sessuale attraverso il contatto intimo della sua partner con altri uomini; può essere dominante, voyeuristico, masochista e/o sottomesso. Il termine cornuto deriva dalla parola inglese per cuculo ed è il nome di un marito cornuto. Le relazioni cornute sono comuni nella scena BDSM, anche se questa varietà copre solo alcuni aspetti di un differenziale di potenza dominante/devoto. Il cornuto e la parte (di solito) dominante femminile vivono in una relazione stabile, per cui al cornuto sono permessi pochi o nessun contatto sessuale con il suo partner.

NL.png
NL - Koekoek

Een man die in een stabiel partnerschap seksuele bevrediging bereikt door het intieme contact van zijn partner met andere mannen; hij kan dominant, voyeuristisch, masochistisch en/of onderdanig zijn. De term koekoek komt van het Engelse woord voor koekoek en is de naam voor een gehoornde echtgenoot. Koekoekrelaties zijn gebruikelijk in de BDSM-scene, hoewel deze variëteit slechts een paar aspecten van een dominante/afgebroken machtsverschil omvat. Koekoek en het (meestal) vrouwelijke dominante deel leven in een vaste relatie, waarbij de koekoek weinig of geen seksueel contact met zijn partner mag hebben.

PL.png
PL - Cuckold

Mężczyzna, który w stabilnym partnerstwie osiąga satysfakcję seksualną poprzez intymny kontakt swojej partnerki z innymi mężczyznami; może być dominujący, voyeurystyczny, masochistyczny i/lub uległościowy. Termin rogacz pochodzi od angielskiego słowa "cuckoo" i jest nazwą rogatego męża. Relacje chwastów są powszechne w scenie BDSM, chociaż ta różnorodność obejmuje tylko kilka aspektów dominującego/dewaluowanego dyferencjału władzy. Cuckold i (zazwyczaj) dominująca część żeńska żyją w mocnym związku, w którym rogacz może mieć niewiele lub żadnych kontaktów seksualnych z partnerem.

RUS.png
RUS - Обманутый муж

Мужчина, который в стабильном партнерстве достигает сексуального удовлетворения за счет интимного контакта своего партнера с другими мужчинами; он может быть доминирующим, вуайеристом, мазохистом и/или покорным. Термин "кукушка" происходит от английского слова "кукушка" и является именем рогатого мужа. Отношения рогоноса распространены на сцене BDSM, хотя это разнообразие охватывает лишь некоторые аспекты доминирующей/разделенной власти. Рогоносец и (как правило) женская доминанта живут в прочных отношениях, при которых рогоносец разрешается иметь мало или вообще не иметь сексуальных контактов со своим партнером.

JPN.png
JPN - 寝取られ

安定したパートナーシップで他の男性との彼のパートナーの親密な接触を通して性的満足を達成する男、彼は支配的な、覗き魔、マゾヒスティックおよび/または服従することができます。cuckoldという言葉は、英語のカッコウに由来しており、角の生えた夫の名前です。寝取られ関係はBDSMシーンでは一般的ですが、この多様性は支配者/献身的な力の差のいくつかの側面だけをカバーしています。寝取られと(通常は)女性支配部は、寝取られがパートナーとの性的接触をほとんど、または全く許されないような堅実な関係の中で生活しています。

CHN.png
CHN - 戴绿帽子

在稳定的伴侣关系中,通过伴侣与其他男人的亲密接触获得性满足的男人;他可以是支配型、窥视型、受虐型和/或顺从型。杜鹃一词来源于英文的cuckold,是对角夫的称呼。绿帽关系在BDSM场景中很常见,尽管这个品种只涵盖了主导/被支配的权力差异的几个方面。绿帽子和(通常)女性主导部分生活在一种牢固的关系中,据此,绿帽子被允许与他的伴侣很少或没有性接触。

Buch.png
Literatur-Tipps / Tips for literature

Weblink.png
Weblinks

Camera.png
Bild / Image

Category.png
Kategorie / Category